Mer om alternativmedicin

En öppenhet och nyfikenhet för komplementära metoder finns även inom hälso- och sjukvården. Det har lett till att vissa sk alternativa metoder och behandlingar har godkänts för att användas inom hälso-och sjukvård.
Metoder och behandlingar som inväntar att omfattas av ”vetenskap och beprövad erfarenhet” finns att tillgå utanför hälso- och sjukvård och då som alternativmedicinska metoder eller sk komplementärmedicin.
Ansvaret för en legitimerad person är lika stort oavsett om man arbetar inom komplementärmedicin eller skolmedicin. Ytterst handlar det om patientsäkerhet.
Inspektionen för vård och omsorg svarar för tillsyn och det är också dit man kan vända sig vid behov av en anmälan.

Lagar som reglerar patientsäkerheten när legitimerad yrkesutövare behandlar inom eller utanför hälso-och sjukvården:

Hälso- och sjukvårdslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Patientsäkerhetslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Patientdatalagen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

Patientlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Begreppsdefinition: nätinformation hämtad 2016-09-26 http://xn--vrdomsorg-52a.se/liknande/komplementar-och-alternativ-medicin-3078

Skolmedicin
Skolmedicin kallas, ofta inom alternativmedicinen, den läkekonst som är allmänt accepterad på nuvarande rådande vetenskapliga grunder. För hälso- och sjukvården innebär detta att diagnos- och behandlingsmetoder ska vara godkända av Socialstyrelsen och SBU, statens nämnd för medicinsk utvärdering.

Komplementär medicin
Komplementär medicin är metoder som kan användas som komplement till och ibland parallellt med skolmedicinsk behandling. När en komplementär metod blir vetenskapligt accepterad kan den börja användas inom hälso- och sjukvården.